Grupa docelowa

Bezpośrednią grupą docelową Projektu są społeczności akademickie obu uczelni partnerskich tj. polscy i czescy studenci, pracownicy dydaktyczni i naukowi oraz kadra administracyjna, zaangażowana w poszczególne działania, jak również inne osoby, instytucje, podmioty i organizacje zainteresowane rozwojem współpracy dydaktyczno-naukowej w polskiej i czeskiej części Euroregionu Beskidy, w tym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Żywca, którzy wezmą udział w pikniku edukacyjnym.

Uczestnicy projektu skorzystają z poprawy jakości kształcenia akademickiego na pograniczu (wymiana doświadczeń pomiędzy uczelniami i plany kolejnych, wspólnych projektów) oraz lepszego dostosowania oferty uczelni wyższych do potrzeb rozwojowych tego obszaru, szczególnie w aspekcie zagadnień o znaczeniu transgranicznym. Pośrednia grupa docelowa to mieszkańcy Euroregionu Beskidy, jako beneficjenci wzrostu jakości kształcenia akademickiego na pograniczu i dalszego rozwoju tego obszaru.