Projekt

Od lutego do września 2014 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Żywcu wraz z Partnerem projektu Wyższą Szkoła Biznesu z Ostravy wspólnie realizują projekt pn.: „Rozwój współpracy naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych w Euroregionie Beskidy”.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Funduszu Mikoprojektów Euroregionu Beskidy.

Partnerzy projektu

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Żywcu
Wyższa Szkoła Biznesu z Ostravy

Uzasadnienie

Dynamika rozwoju pogranicza i poprawa warunków życia i współpracy społeczności polskiej i czeskiej zależy m.in. od jakości wiedzy, kompetencji i umiejętności mieszkańców, kształtowanych poprzez instytucje edukacyjne działające na tym terenie. Spójność interesów i celów rozwojowych obu części pogranicza dyktuje m.in. konieczność zacieśnienia współpracy transgranicznej na polu edukacji i nauki, co jest wspólnym zamierzeniem partnerów projektu. Obie uczelnie łączy nie tylko pokrewieństwo nazwy, ale także podobny profil akademicki i obszar działalności (każda z nich kształci głównie studentów z pogranicza polsko-czeskiego). Dotychczasowe spotkania skutkowały zawarciem porozumienia o chęci nawiązania trwałej współpracy, przede wszystkim w zakresie działań na rzecz rozwoju pogranicza, zgodnie ze specjalizacją partnerów tj. edukacja, nauka, transfer wiedzy ze sfery nauki do regionu. Analiza dotychczasowych wspólnych projektów z polskiej i czeskiej części Euroregionie Beskidy wykazuje jedynie minimalne zainteresowanie współpracą w tym zakresie, choć jest on bardzo istotny dla rozwoju pogranicza. W opinii partnerów istnieje zapotrzebowanie na zacieśnienie współpracy polsko-czeskiej na polu działalności akademickiej, edukacyjnej i naukowej, przyczyniającej się do dalszej poprawy efektywności współpracy transgranicznej na tym terenie. Mając na uwadze te założenia, partnerzy przygotowali projekt, obejmujący opracowanie strategii długofalowej współpracy obu uczelni, m.in. w aspekcie wspólnej realizacji kolejnych projektów transgranicznych, jak też rozwoju współpracy dydaktycznej (wykłady gościnne) i naukowej (polsko-czeskie badania efektywności współpracy transgranicznej w Euroregionie Beskidy wlatach 2007-2013. Zaplanowano też działania integracyjne dla środowiska akademickiego obu partnerów (Piknik ? Poznajmy się bliżej?) oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jako przyszłych studentów, którzy zdobywać będą umiejętności i kompetencje sprzyjające rozwojowi pogranicza.