Projekt

Od listopada 2013 r. do października 2014 r. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wraz z Partnerem projektu Polskim Związkiem Kulturalno - Oświatowym wspólnie realizują projekt pn.: „Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA”. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Funduszu Mikoprojektów Euroregionu Śląski Cieszyński.

Euroregion Śląsk Cieszyński cechuje się wysokimi walorami kulturowymi, co znajduje odbicie w różnorodnej i intensywnej działalności kulturalnej oraz zauważalnej aktywności wszelkich instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz innych osób i instytucji których działalność związana jest z tworzeniem kultury i udostępnianiem jej m.in. mieszkańcom pogranicza i turystom. Oferta kulturalna pogranicza staje się coraz bardziej rozpoznawalną marką tego obszaru, a zarazem jego atrybutem i cenną wartością, którą należy pielęgnować, rozwijać i profesjonalizować. Współcześni odbiorcy kultury stają się coraz bardziej wymagający, stąd przygotowanie profesjonalnej oferty kulturalnej spełniającej rosnące oczekiwania społeczne jest dość skomplikowane i wymaga także wiedzy np. z dziedziny zarządzania jednostkami kultury i organizacjami pozarządowymi, znajomości zasad pozyskiwania środków, budżetowania projektów, podstaw marketingu i promocji produktów kulturalnych czy też wolontariatu. W ocenie Wnioskodawcy i Partnera, przy bardzo wysokiej aktywności kulturalnej na pograniczu, dla pełnego wykorzystania potencjału kulturalnego tego obszaru, koniecznym jest wyposażenie osób i instytucji w wiedzę przydatną w profesjonalizacji działalności kulturalnej.

Wspólnym zamiarem Wnioskodawcy i Partnerem jest wsparcie merytoryczne instytucji, podmiotów i organizacji kulturalnych w Euroregionie, a także osób działających na rzecz kultury, które zgłaszają chęć podniesienia kompetencji w dziedzinach: zarządzania działalnością kulturalną, promocji i marketingu oferty kulturalnej, zarządzania projektami kulturalnymi itp. 

CELE PROJEKTU

Celem głównym Projektu jest rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

Cele bezpośrednie Projektu:

  • rozwój kompetencji mieszkańców Euroregionu Śląsk Cieszyński (reprezentujących wszelkiego typu instytucje i organizacje prowadzące działalność kulturalną) w zakresie istotnych aspektów zarządzania kulturą poprzez dostarczenie im profesjonalnej wiedzy i przydatnych umiejętności, umożliwiających profesjonalizację prowadzonej prze nich działalności kulturalnej i jej dalszy rozwój,
  • społeczna integracja środowiska osób i podmiotów związanych z kulturą na pograniczu wokół problemów związanych ze współpracą transgraniczną w dziedzinie kultury (m.in. zbadanie możliwości utworzenia transgranicznego klastra kulturalnego oraz podjęcia wspólnych działań transgranicznych na rzecz profesjonalnego wsparcia marketingowego i promocyjnego kultury na pograniczu.