Założenia projektowe

Działanie 1. Transgraniczna konferencja dot. zarządzania i marketingu w instytucjach kultury w Cieszynie, prowadzona patronatem MKiDN. Celem konferencji jest usprawnienie kulturalnej współpracy transgranicznej i umożliwienie organizatorom kultury na pograniczu zdobycia dodatkowych kompetencji w dziedzinie zarządzania oraz marketingu i promocji działalności kulturalnej 

Działanie 2. Warsztaty edukacyjne, doskonalące umiejętności i kompetencje praktyczne w zarządzaniu w instytucjach kultury i organizacji kulturalnych. Działanie podzielone na 6 bloków tematycznych, w których udział będą brali lokalni animatorzy kultury z Polski i Czech. 

Działanie 3. Polsko - czeskie badania naukowe nt. roli instytucji kultury w kształtowaniu wizerunku i promocji regionu transgranicznego oraz uwarunkowań powstania transgranicznego klastra kultury. Wyniki badań zostaną opublikowane w dwujęzykowej monografii pt. „Perspektywy rozwoju sektora kultury w Euroregionie Śląsk Cieszyńskim. Wybrane zagadnienia.”

Działanie 4. Transgraniczna konferencja prezentująca wyniki badań naukowych oraz informacji nt. zarządzania w kulturze.

Działanie 5. Przeprowadzenie pięciu sesji zajęć w ramach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego, w trakcie których poruszana będzie tematyka kulturalna oraz społeczna. 

TRANSGRANICZNOŚĆ 

Wpływ transgraniczny dotyczy mieszkańców pogranicza, a szczególności osób, instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Prowadzone działania w ramach projektu wzmocnią kompetencje w zarządzaniu kulturą, co bezpośrednio przyczyni się do rozwoju oferty kulturalnej pogranicza. Podczas warsztatów przewiduje się m.in. wymianę doświadczeń polsko-czeskich i dyskusję o możliwościach utworzenia transgranicznego klastra kulturalnego i wspólnej promocji kulturalnej walorów pogranicza, co będzie także poparte wynikami polsko-czeskich badań naukowych. Wnioski z badań można będzie włączyć do przyszłych strategii rozwoju pogranicza i gmin – członków Euroregionu. 
Projekt zapoczątkuje stałą współpracę partnerów w związku z organizacją cyklicznych, transgranicznych konferencji dotyczących zarządzania w kulturze i wykładów MUR. Wnioskodawca udostępni Partnerowi swoje doświadczenia dotyczących działalności naukowej i uniwersytetów trzeciego wieku, a Partner będzie organizował te działania w zmodernizowanej sali konferencyjnej.